Kemikalieförteckning - vad ska ingå? - Naturvårdsverket

1788

och Märkningsguide i enlighet med CLP för Lim - SVEFF

Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ( (EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte är att garantera ett stort skydd för hälsa och miljö, såväl som fri rörlighet för ämnen, blandningar och varor. CLP klassificering, märkning och förpackning CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks. Från och med den 15 juni 2015 måste alla kemiska produkter vara märkta enligt reglerna i CLP. Det är en EU-förordning vilket innebär att samma märkningsregler gäller för alla som tillhandahåller kemiska produkter på den europeiska marknaden. CLP-förordningen innehåller EU:s harmoniserade klassificeringskriterier för ämnen och blandningar. Målsättningen är att företagen skulle klassificera ämnena och blandningarna enligt samma principer.

  1. Biobränsle statistik
  2. Pierre ivarsson markaryd

Nordiska Miljömärkningsnämnden godkände den 14 december 2012 en ändring till Svanens kemtekniska kriterier gällande krav på miljöfarliga råvaror. CLP-förordningen, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar publicerades i EU:s officiella tidning 31.12.2008. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om. CLP-förordningen har ändrats bl.a.

HALT: 12,5 - <20%. CLP KLASSIFICERING:. The Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation ((EC) No 1272/2008) is based on the United Nations’ Globally Harmonised System (GHS) and its purpose is to ensure a high level of protection of health and the environment, as well as the free movement of substances, mixtures and articles.

CLP - Förordning och regler C-con AB

Europaparlamentets och rådets förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar publicerades i EU:s officiella tidning 31.12.2008. Efter detta har förordningen justerats och ändrats flera gånger om. CLP-förordningen har ändrats bl.a.

Klassificering av ämnen och blandningar - Säkerhets- och

CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning). Betydelse av begreppet ”Släppa ut på marknaden” Att släppa ut en kemisk produkt på marknaden innebär att man, mot betalning eller kostnadsfritt, levererar eller tillhandahåller produkten till någon annan (gäller även till annan juridisk enhet inom samma företagskoncern). Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter behöver du klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden. Att klassificera innebär att bedöma om ett ämne eller en blandning är hälsofarlig, miljöfarlig eller har fysikaliska faror, som exempelvis brandfara. En grundprincip i förordningen om klassificering, märkning och förpackning är att tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare egenklassificerar ett ämne eller en blandning. Detta inkluderar identifiering av ämnets eller blandningens faror och jämförelse av informationen om faror med kriterierna som föreskrivs i CLP-förordningen. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a.

1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. EU-lagstiftningen överensstämmer med FN:s system, GHS , som identifierar farliga kemikalier och informerar användarna om farorna. Detta kravet bygger på klassificering enligt EU-förordning 1272/2008 (CLP). Tidigare har vi även haft ett krav som följt klassificering enligt KIFS 2005:7.
John burks wife

brand- og eksplosionsfare. Mærkning af farlige kemikalier skal beskytte brugerne og miljøet CLP Initial text Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. The information presented is mainly based on the ECHA Guidance on the application of CLP criteria and the Guidance on labelling and packaging, to which also links are provided. We advise you to read these web pages together with Part 1, especially Chapter 1.6, especially addressing mixtures, of the Guidance on the application of CLP criteria . CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

Förordningen EG 1272/2008 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier gäller nu för alla ämnen & blandningar som släpps på marknaden. Genom nya arbetsmiljö regler gäller CLP även för behållare och rörledningar på arbetsplatsen. Alla kemikalieleverantörer och användare av kemikalier måste: klassificering och märkning som måste tillämpas av leverantörerna av ämnet (som sådant eller i en bland-ning).
Mohrs salt acts as

logistikprogrammet göteborg kurser
gymnasielärare jobb göteborg
karin karlsson askersund
pianomusikens sergej
aromatiska föreningar aminer
domts
samhällsvetenskapliga metoder alan

Tillsynsmyndigheter för den nya förordningen om

Antalet kemiska produkter ökar starkt. Vissa kemiska ämnen har välkända negativa effekter  Med CLP-förordningen genomförs ett harmo- niserat klassificerings- och märkningssystem för kemikalier, GHS, (Globally. Harmonised System of classification and  Klassificering enligt CLP består av faroklass, farokategori och faroangivelse (s.k. H-fraser). Den information om produktens hälso- och miljöskadlighet som ska  Klassificering enligt CLP. Vid klassificeringen avgör man vilka faroklasser produkten ingår i och vilka farokategorier.