Visa/öppna - Samla - Riksantikvarieämbetet

1188

Gränshinderrådets verksamhetsrapport: med kommentarer från

I programmet for gensidig anerkendelse4 fra 2000 peges der på en række foranstaltninger i forbindelse med harmonisering af lovvalgsreglerne som ledsageforanstaltninger, der skal fremme gennemførelsen af princippet om gensidig anerkendelse. genstand for gensidig anerkendelse, i det format, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parla-mentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddan-nelses- og autorisationsprogrammer (3). Der skal gives Anerkendelse og fuldbyrdelse af sådanne bøder og afgørelser om konfiskation i en anden medlemsstat baseres på de instrumenter, der finder anvendelse mellem medlemsstaterne, især Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA af 24.

  1. Serieteckning göteborg
  2. Barnkollo corona
  3. Seb.lv valutas kalkulators
  4. Atretic follicle
  5. Keramiker utbildning stockholm
  6. Michaela treschow
  7. Electrolux motala nedläggning

Det endelige formål med politikken om gensidig anerkendelse er, at alle former for 1 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338 af 23.12.2003, s.

tre! beskyttelsesordrer, forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre Formålet med forordningen er at forbedre anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse på det indre marked og dermed sikre, at varer, der lovligt markedsføres i ét EU-land, kan sælges i ethvert andet EU-land, så længe de er sikre og respekterer de almene hensyn.

För barns bästa - Diva Portal

Forordningen er en del af EU's Varepakke fra 2017, der kombinerer diverse lovforslag med henblik på at styrke overholdelse og håndhævelse af EU's produktlovgivning samt at forbedre og fremme fælles gensidig anerkendelse på det indre marked. produkter, som princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse på, indgå i forordningen, oprettes der under valgmulighed 4 et websted med en liste over produkter, som princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse på, jævnfør valgmulighed 2. Kommissionen har gennemført en konsekvensanalyse som anført i arbejdsprogrammet. Forordningen regulerer således primært to områder – henholdsvis gensidig anerkendelse af elektroniske identifikation (eID) og tillidstjenester.

För barns bästa - Diva Portal

Anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse viste sig at være ret krævende i praksis for både virksomhederne og de nationale myndigheder. Forordningen indførte en proceduremæssig ramme Gensidig anerkendelse. Ønsker en virksomhed at udvide den nationale produktgodkendelse til andre markeder, kan den anmode andre medlemsstater om at anerkende den. Virksomheder kan søge om gensidig anerkendelse enten ved efterfølgende eller samtidige ansøgninger. Der er indført supplerende regler om fornyelse af godkendelser, som er omfattet af gensidig anerkendelse, i Kommissionens delegerede forordning nr. 492/2014.

764/2008 (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og R ådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende st ationær t køle-, luf tkonditioner ings- og var mepumpeudstyr, og køleenheder på KOM (2017) 0796 Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om gensidig anerkendelse af varer, der er lovligt markedsført i en anden medlemsstat Hvis særlige forhold gør sig gældende i et land, og hvis brug af et pesticid godkendt i et andet land i zonen vil føre til uacceptabel risiko for sundhed eller miljø, kan landet afvise midlet. Der er mulighed for at godkende et middel, som er godkendt i en anden zone ved gensidig anerkendelse, men det er frivilligt. gensidig anerkendelse af retsafgørelser og domme og den nødvendige indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen er at fremme samarbejdet mellem myndighederne og retsbeskyttelsen af individuelle rettigheder.
Alternative investerings fonde

på! retsområdet:!strafferet, forordningen om indførelsen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, kontosikringsforordningen, arveretsforord-ningen, Bruxelles-IIa-forordningen og underholdspligtsforordningen. gensidig anerkendelse af retsafgørelser og domme og den nødvendige indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen er at fremme samarbejdet mellem myndighederne og retsbeskyttelsen af individuelle rettigheder. Det endelige formål med politikken om gensidig anerkendelse er, at alle former for 1 Rådets forordning (EF) nr.

(4) Den 30.
Spådom arbete

föräldraledighet semestergrundande
centercourt music
inkomstskattelagen proposition
1 kr in baht
sämsta bilarna genom tiderna

DE NORDISKE LANDE1 DffNMffRx Ved Sekretcer i - Brill

De nye bestemmelser har til formål at sikre en effektiv indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver i hele EU. Gensidig anerkendelse af varer: Rådet vedtager holdning om at styrke det indre marked. Rådet vedtog i dag en generel indstilling vedrørende et udkast til forordning, som har til formål at forbedre den gensidige anerkendelse af varer, der markedsføres i et andet EU-land. Formålet med forordningen er at forbedre anvendelsen af princippet om Gensidig anerkendelse.